Bilar av årsmodell 1968 eller äldre slipper kontrollbesiktning från och med 20 maj 2018.
En rullande åldersgräns införs; 50 års-gräns för bilar och 40 års-gräns för motorcyklar.
Bilen får inte ha körförbud  utan måste då genomgå en kontrollbesiktning.
Trafikverket har tidigare föreslagit att nyare bilar skall besiktigas vartannat år istället som nu varje år. Besiktningsbranschen, bilverkstäderna och Motormännen har motsagt sig det med hänvisning till miljö och trafiksäkerhet. Kompromissen skulle bli en justering av nuvarande besiktningsintervall på 12 månader till 14 månaders intervall med början 20 maj 2018. Fabriksnya bilar har längre intervall de första åren såsom tidigare.

Följande är utdrag ur trafikverkets nuvarande regelverk om kontrollbesiktning:
(Källa Trafikverkets hemsida)

Andra fordon som omfattas av särskilda besiktningsregler:

 • Veteranfordon

  Fordon av årsmodell 1950 eller äldre behöver normalt inte kontrollbesiktas. De kan dock föreläggas om besiktning vid flygande inspektion. Observera! Befrielsen omfattar inte fordon som används i yrkesmässig trafik för personbefordran, för övningskörning i trafikskola, uthyrningsrörelse, transport av sjuka och skadade, utryckningsfordon, skolskjuts och bussar.

 • Hobbyfordon

  Personbilar, motorcyklar och lastbilar som har högst 3 500 kg i totalvikt och med en årsmodell som är 30 år eller äldre ska besiktas senast 24 månader efter att föregående fullständiga besiktning gjordes.

 • Rallybilar

  Vissa rallybilar behöver inte kontrollbesiktas. De fordon som omfattas av besiktningsbefrielse ska i sitt registreringsbevis ha textkoderna T71X, T71Y, T71Z, T71ZE, T71ZK eller T71ZS (se fordonets registreringsbevis).

 • Motorredskap klass 1 och tillhörande släpfordon

  Motorredskap klass 1, alltså motorredskap med en konstruktiv hastighet av mer än 30 km/h, ska kontrollbesiktas. Första kontrollbesiktningen ska göras senast 36 månader efter att fordonet ställdes på första gången. Därefter besiktas fordonet senast 24 månader efter föregående fullständiga kontrollbesiktning. Släpfordon som dras av ett motorredskap klass 1 omfattas av samma regler. Motorredskap som tillhör klass 2 behöver inte besiktas.

 • Epatraktorer och A-traktorer

  En epatraktor är en bil som är ombyggd till traktor och registreringsbesiktad före den 1 april 1975. Den ska kontrollbesiktas årligen under sin besiktningsperiod, som är styrd efter registreringsnumrets slutsiffra. Observera! Så kallade A-traktorer, det vill säga bilar som är ombyggda till traktorer, är befriade från kontrollbesiktning.

Kontrollbesiktning av personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar (totalvikt på högst 3 500 kg)

Slutsiffran i registreringsnumret styr när fordonet ska besiktas, det vill säga fordonets besiktningsperiod, se tabellen nedan. Besiktningsperioden består av besiktningsmånaden och de två kalendermånader som ligger närmast före och efter.

Fordon med en totalvikt av högst 3,5 ton ska kontrollbesiktas första gången under den besiktningsperiod vars besiktningsmånad infaller efter att 34 månader har gått från den månad då fordonet första gången togs i bruk.

Andra gången fordonet ska kontrollbesiktas är under den besiktningsperiod vars besiktningsmånad infaller två år efter föregående besiktningsmånad.

Därefter ska fordonet kontrollbesiktas årligen inom sin besiktningsperiod. Observera att vissa nya fordon ska kontrollbesiktas årligen, till exempel utryckningsfordon, hyrbilar, trafikskolebilar och bilar som används för yrkesmässig personbefordran.

SlutsiffraBesiktningsmånadBesiktningsperiod
1januarinovember–mars
2februaridecember–april
3marsjanuari–maj
4aprilfebruari–juni
5julimaj–september
6augustijuni–oktober
7septemberjuli–november
8oktoberaugusti–december
9novemberseptember–januari
0decemberoktober–februari

Respittid

Om du ställer på ett avställt fordon som har körförbud på grund av utebliven kontrollbesiktning, kan du i vissa fall få en respittid på 21 dagar med kontrollbesiktningen. Det innebär att fordonet kan köras i tre veckor från påställningsdagen innan det blir körförbud. Följande villkor måste vara uppfyllda:

Fordonet

 • är en personbil, lätt lastbil eller lätt buss med en totalvikt av högst 3500 kg
 • har körförbud på grund av att besiktningsperioden har passerats
 • har varit avställt från och med besiktningsmånaden*
 • är godkänt vid besiktning, efter föregående besiktningsperiodens början.

*) Detta innebär att fordonet ska vara avställt senast den första dagen i besiktningsmånaden.